ЛИЧНИ ДАННИ

„Рапахолик Студио“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).“Рапахолик Студио“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).
Търговско дружество  „Рапахолик Студио“ ООД – ЕИК 205760219 е със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, Лозенец, ул. „Свети Наум 18“. „Рапахолик Студио“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни и е вписанo в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на личните данни по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД с уникален идентификационен номер 126656
Като администратор на лични данни, „Рапахолик Студио“ ООД има задължение да Ви информира относно обработването на лични данни, което извършва, както и относно възможностите да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.
Като клиенти на „Рапахолик Студио“ ООД, Ваши лични данни се събират и обработват за следните цели:
За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките, на основание специалното законодателство в областта на защитата на потребителите;За целите на видеонаблюдението с охранителна цел, на основание легитимните интереси на администратора;За целите на маркетинга при участие в игри и томболи, на основание съгласието на субектите на данни.За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунтиСъгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.
Категориите лични данни, които „Рапахолик Студио“ ООД обработва за Вас са както следва:
За счетоводни и данъчни цели – имена, ЕГН, адрес;За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка;За целите на видеонаблюдението с охранителна цел – записи;За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – имена, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, електронен адрес.За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти: Име, адрес, телефон, електронен адрес. С цел обработка на онлайн кредитни заявки – име, адрес, телефон, електронен адрес и ЕГН, необходими на съответната кредитна компания.Сроковете на съхранение на данните се определят, както следва:
За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство;За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство;За целите на видеонаблюдението с охранителна цел – 2 месеца;За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – до приключване на маркетинговата кампания.За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти.Онлайн декларация за защита на неприкосновеността на личния живот
Лични данни
Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) на ЕС личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.
Как използваме вашата информация
С настоящото известие за защита на неприкосновеността на личния живот ви уведомяваме за начина, по който ние, „Рапахолик Студио“ ООД, ще събираме и използваме личните ви данни за издаване на фактури, сервизно обслужване на закупени стоки, предявени рекламации от клиенти, “бисквитки”, “facebook pixel”, “pixel tags”, жалби, абонаменти и др.
Ние използваме “Бизквитки”
БисквиткиНашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.
Моля, кликнете върху заглавията на отделните категории „бисквитки“, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране. Моля също да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.
Конкретно, използваните на нашия сайт бисквитки са
CSRF Token – задължава браузъра Ви да обработва „бисквитки“;Session ID –  гарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази „бисквитка“ сайтът ни ще Ви третира като „нов“ посетител при всяко Ваш влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация.Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.
Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.
С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно
CloudCart Analytics – това е „бисквитка“ за ефективност (performance cookie), която Ви идентифицира като потребител в платформата на КлаудКарт ООД и анализира Вашите интернет сесии;Google Analytics – това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях;AddThis Social Sharing – това е „бисквитка“ за функционалност (functionality cookie), която ни указва какво съдържание от сайта ни споделяте в социоалните мрежи, които използвате;Remember me –  това също е „бисквитка“ за функционалност, която запомня статуса Ви на логнат потребител.
Настройки на бисквиткитеСТРОГО НЕОБХОДИМИМоля да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система. Конкретно, използваните на нашия сайт „строго необходими“ бисквитки са
Provider БисквиткиCloudCart PlatformГарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази „бисквитка“ сайтът ни ще Ви третира като „нов“ посетител при всяко Ваш влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация.
_ccstokenЕФЕКТИВНОСТИмайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно:
Provider БисквиткиGoogle Analyticsтова също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях
_ga_gatCloudCart Analyticsтова също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от CloudCart. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на CloudCart. Искаме да знаете, че CloudCart съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях
cccc-historyФУНКЦИОНАЛНОСТИмайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно:
Provider БисквиткиAddThis social sharingтова е „бисквитка“ за функционалност (functionality cookie), която ни указва какво съдържание от сайта ни споделяте в социоалните мрежи, които използвате
__atuvs__atuvcRemember meтова също е „бисквитка“ за функционалност, която запомня статуса Ви на логнат потребител
site_customers_remember_RememberMe
Използване на опцията за отказ („Opt-out“)Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „Настройки на бизквитките“ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.
Защо „Рапахолик Студио“ ООД трябва да събира и съхранява лични данни?
За да ви предоставим документ за собственост на закупената стока, коректно сервизно обслужване, център за обслужване на клиенти, информационни бюлетини, трябва да съберем лични данни за целите на ЗСч., ЗДДС., и за целите на кореспонденция и подробно предоставяне на услуга. Във всеки случай ние се ангажираме и гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.
Как „Рапахолик Студио“ ООД използва личните данни, които събира за мен?
„Рапахолик Студио“ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която предоставите, по начин, който е съвместим с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ще положим усилия да поддържаме информацията ви точна и актуална, както и да не я съхраняваме за по-дълъг период от необходимото. „Рапахолик Студио“ ООД е длъжна да пази информация съгласно закона, като например информация, необходима за целите на данъка върху доходите и за целите на извършване на одит. Периодът, за който следва да се съхраняват определени видове лични данни, може да се регулира и от конкретните изисквания на бизнес сектора и от договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.
Може ли да разбера какви лични данни съхранява организацията за мен?
По ваше искане „Рапахолик Студио“ ООД може да ви уведоми за това каква информация съхраняваме за вас и начините на обработването ѝ. Ако „Рапахолик Студио“ ООД съхранява лични данни за вас, можете да поискате следната информация:
данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с лицето или организацията, която е определила как и защо да се обработват данните ви. В някои случаи това ще бъде представител на ЕС.координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;целта на обработването, както и правното основание за обработването;ако обработването се основава на законните интереси, преследвани от „Рапахолик Студио“ ООД или трета страна – информация за тези интереси;категориите лични данни, които са събрани, съхранявани и обработвани;получателите или категориите получатели, на които данните са или ще бъдат разкрити;ако възнамеряваме да предадем личните данни на трета държава или международна организация – информация за начина, по който гарантираме, че това се извършва по сигурен начин. ЕС одобри изпращането на лични данни на някои държави, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. В някои случаи ние ще гарантираме, че са налице конкретни мерки за сигурността на вашата информация.за какъв период ще се съхраняват личните данни;данни за правата ви на коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу това обработване;информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време;как да подадете жалба до надзорния орган;дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;източникът на личните данни, ако те не са събрани директно от вас;всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решение, като например профилиране, и всякаква важна информация за логиката на този процес, както и значението, и очакваните последици от това обработване.“Рапахолик Студио“ ООД не предоставя данни за своите клиенти на трети лица, освен когато това се изисква по силата на изрични разпоредби на закон, например за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.
„Рапахолик Студио“ ООД не предоставя данни за своите клиенти в трета държава или международна организация.
Като клиенти на „Рапахолик Студио“ ООД, и в качеството си на субекти на данни, имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и да упражните правото на преносимост на данните.
В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание Вашето информирано съгласие, Вие имате право по всяко време да го оттеглите, като имате предвид, че оттеглянето на съгласието има действие занапред.
Предоставянето на определения обем от лични данни е задължително във случаите, когато те са необходими за изпълнение на законови изисквания или са свързани с изпълнение на договор.
„Рапахолик Студио“ ООД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните данни на своите клиенти.
Форма за упражняване на правата като субект на лични данни : https://alexnvladi.com/gdpr-form
Като субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:
Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.b